این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

محدود کردن دسترسی در سطح List View در شیرپوینت

۲ دی ۱۳۹۵ راحله عباسی فشمی
بدون دیدگاه

حتماً پیش آمده که خواسته باشید در یک لیست، viewهای متفاوتی با دسترسی های مختلف ایجاد کنید. به این منظور لازم است مراحل زیر را انجام دهید:

  1. ایجاد یک لایبرری جهت مدیریت دسترسی در viewهای مورد نظر: یک لایبرری ایجاد کنید و تنظیمات دسترسی مورد نظر را روی لایبرری ایجاد شده ، انجام دهید.
  2. در لیست هدف ، ویوهای مورد نیاز را ایجاد کرده و با استفاده از Sharepoint Designer به مسیر لیست مورد نظر رفته ، veiw ساخته شده را کپی کرده و در لایبرری ای که در مرحله ی قبل ساختیم pasteکنید. (view هدف نباید Default View باشد.)