این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

منشور جامع ساز مانی ایرسا پرداز – حل اختلاف

اختلاف در سازمان امری طبیعی است و نباید به عنوان امری غیرطبیعی تلقی گردد. همچنین وجود اختلاف در میان اعضای یک سازمان نشانه وجود بیماری در فرهنگ سازمانی نیست بلکه از نشانه های میل به پویایی یک سازمان است. بااینحال عدم حل اختلاف منجر به عواقب ناخوشایندی مانند کاهش بازدهی سازمان، احساس جدایی، سرخوردگی و عدم اعتماد به سازمان میگردد. حل اختلاف و جلوگیری از گسترش آن از وظایف تمام کسانی است که در مجموعه ایرسا پرداز مشغول به فعالیت هستند.

می توانید متن کامل راهکارهای حل اختلاف را از اینجا دریافت کنید.