این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

منشور جامع سازمانی ایرسا پرداز – حضور وغیاب

نیاز به توضیح نیست که نحوه و زمان حضور افراد در سازمان تأثیر مستقیم بر بهره وری سازمان و انجام کار گروهی دارد . قطعاً زمان و نحوه حضور معیار کاملی برای سنجش کارایی شما نیست ولی حضور منظم افراد پیش شرط موفقیت یک سازمان است. همه ما تجربه مشکلات ناخواسته که باعث غیبت یا تأخیر حضور در سازمان میشود راداریم و درک میکنیم که برخی از این پیشامدها ناخواسته و غیرقابل کنترل است ولی تکرار آنها میتواند موجب اختلال جدی در کار سازمان شود.

می توانید متن کامل را از اینجا دریافت کنید.