این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

تضمین کیفیت نرم افزار

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ سارا کشور دوست
بدون دیدگاه

تضمین کیفیت نرم افزار روش های دیده بانی فرآیند ها و متدهای مهندسی نرم افزار  است که در راستای ضمانت کیفیت کار می روند.متدهای تضمین کیفیت بسیار زیاد و متنوع هستند و معمولا از یک یا چند استاندارد مانندISO9001و یا مدلی مانندCMMI پیروی می کنند.SQA_Logo

تضمین کیفیت نرم افزار شامل تمام فرآیند های توسعه نرم افزار مانند تعریف تقاضاها،  طراحی نرم افزار،  برنامه نویسی،  کنترل نسخه (منبع) ،  تجدید نظر در برنامه نویسی،  مدیریت پیکربندی نرم افزار،تست کردن و مدیریت انتشار و یکپارچگی محصول( تولید) است .تضمین کیفیت نرم افزار برای اهداف،ارتباطات،توانایی ها ،فعالیت ها، اندازه گیری ها و باز بینی ها ،سازماندهی  شده است.

بر اساس (SO/IEC 15504 v.2.5 (SPICEتضمین کیفیت نرم افزار فرآیند های پشیبانی هستند که تضمین های مستقل از هم را در تمامی کارهای تولیدات،فعالیت ها و فرآیند و طرح های توافق شده و ایزو ۱۵۵۰۴پیاده سازی میکند.

برچسب ها :