این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

ممیزی و معتبر سازی نرم افزار

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ سارا کشور دوست
بدون دیدگاه


در مدیریت پروژه های نرم افزار، تست نرم افزار وممیزی و معتبر سازی نرم افزار به فرآیندی گفته می شود که در آن یک سیستم نرم افزاری با مشخصات و ویژگی هایش مورد بررسی قرار می گیردکه ، آیا به اهداف از پیش تعیین شده خود رسیده است یا خیر. همچنین ممکن است که به عنوان کنترل کیفیت نرم افزار نیز مورد بررسی قرار بگیرد. به طور طبیعی وظیفه ی آزمایش کنندگان نرم افزار ، بخشی از چرخه ی عمر توسعه محصولات نرم افزاری است.

به بیان ساده تر ممیزی نرم افزار بیان میکندکه، آیا توسعه دهنده نرم افزار می تواند به اهداف تعیین شده بدون هیچ  انتقالی دست یابد؟

از سویی دیگر معتبر سازی نرم افزار بیان میکندکه، آیا این نرم افزار همان چیزی است که باید ساخته شود؟ و همچنین آیا نرم افزار با نیاز های سطح بالای ما اشتراکی دارد یا خیر ؟

تعاریف :

معتبر سازی ، رضایتمندی های طراحی محصول را بر اورده می کند و اینکه آیا محصول کاربردی می باشد یا خیر. این موضوع توسط تست های پویا و سایر بازبینی ها مورد بررسی قرار می گیرد. ممیزی و معتبر سازی نرم افزار مفاهیم مشابه ای نیستند گرچه همواره با هم اشتباه گرفته میشوند.

آقای Boehm چکیده ای از تفاوت بین این دو مفهوم را به روشنی بیان میکند :

معتبر سازی : آیا ما محصول درستی را می سازیم؟

ممیزی : آیا ما به درستی محصول را می سازیم ؟

development-methodologies

 

 

طبق مدل تکامل قابلیت :

ممیزی نرم افزار: فرآیند ارزیابی نرم افزار تعیین می کند که آیا محصول خروجی از فاز توسعه ، اهداف اولیه ی مشخص شده در ابتدای فاز را بر آورده کرده است یا خیر ؟

معتبر سازی نرم افزار : فر آین معتبر سازی حین اجرای فرآیند توسعه یا اتمام آن به کار می رود و بررسی می کند آیا نیاز مندی های خاص مشترک بر آورده می شوندیاخیر ؟

به عبارت دیگر، ممیزی نرم افزار تضمین می دهد که محصول باید طبق نیازمندی ها و مشخصات طراحی شده ،ساخته شود. معتبر سازی بیانگر این موضوع است که، محصول در راستای اهداف کاربر و رفع نیاز های خواسته شده وی طراحی و تهیه شده است.

از دیدگاه تست :

خطا- عملکرد اشتباه یا  عملکرد از دست رفته دربرنامه است

شکست – ظاهر شدن یک خطا حین اجرای برنامه است.

سو عملکرد – با توجه به مشخصات ، سیستم نمیتواند قابلیت های مشخص شده را بر آورده سازد.

مفاهیم مرتبط :

هر دو مفهوم ممیزی و معتبر سازی نرم افزار ، به مفاهیم کیفیت و تضمین کیفیت نرم افزار مرتبط است. مفاهیم  بیان شده تضمین کننده کیفیت نرم افزار، مدیریت برنامه ریزی،ردیابی، پیکر بندی و سایرجنبه های مورد نیاز مهندسی نرم افزار نمی باشند. طبق تعاریف بیان شده توسط  انجمن مدل سازی و شبیه سازی ، معانی ممیزی ،معتبر سازی و اطمینان سنجی مشابه همدیگر می باشند :

ممیزی در انجمن مدل سازی و شبیه سازی به فرآیندی گفته می شود که تعین کننده این موضوع است که آیا یک مدل کامپیوتری شبیه سازی شده ویا مجموعه ای از مدل های شبیه سازی شده از اطلاعات و داده ها،  بیانگر توضیحات مفهومی توسعه دهندگان نرم افزار می باشد یا خیر.

معتبر سازی در انجمن مدل سازی و شبیه سازی ، به فر آیندی گفته می شود که تعیین کننده این موضوع است که تا چه اندازه ، یک مدل شبیه سازی ویا مجموعه ای از مدل های و شبیه سازی های صورت گرفته به طور دقیق در دنیای واقعی مورد استفاده قرار می گیرد .

طبقه بندی روش ها :

در سیستم های نرم افزاری با فوریت های حساس و بحرانی ،در زمانی که عملکرد صد در صد مورد نیاز می باشد ، از متد های رسمی جهت صحت عملکرد سیستم استفاده می شود و در سیستم های نرم افزاری که فوریت حساس و بحرانی ندارند، استفاده از متد های رسمی بسیار هزینه بر است و باید از متد های جایگزین استفاده کرد.در ماموریت بحرانی سیستم های نرم افزاری هنگامی که اجرای بی نقص کاملا ضروری است روشهای صوری ( روش ها ی رسمی ) ممکن است برای تضمین عملیات صحیح از یک سیستم  استفاده شود. به هر حال اغلب برای ماموریت های غیر بحرانی،  سیستم های نرم افزاری روش های رسمی برای اینکه بسیار ارزشمند می باشند تهیه می شوند و یک روش متناوب از ممیزی و معتبر سازی نرم افزار باید در جستجوی آن باشد. در اینگونه موارد اغلب روش های ترکیبی استفاده می شود.

موارد آزمایش :

یک مورد آزمایشی ، ابزاری است که در یک فر آیند مورد استفاده قرار می گیرد. موارد آزمایش می توانند برای تعیین این موضوع که آیا محصول ساخته شده بر اساس نیازها و الزامات کاربر هست یا خیر،آماده شوند. سایر متد ها مانند بازبینی ها  ممکن است سریع تر در چرخه عمر برای تهیه معتبر سازی نرم افزار استفاده شوند.

ممیزی و معتبر سازی مستقل :

ممیزی و معتبر سازی نرم افزار اغلب توسط گروه های جداگانه تیم توسعه،مورد استفاده قرار می گیرد.در این موارد فرآیند، ممیزی و معتبر سازی مستقل خوانده میشود.

محیط تحت نظارت :

ممیزی و معتبر سازی ها بایستی با قوانین صنایع مرتبط ، همخوانی داشته باشند که این قوانین معمولا توسط آژانس های دولتی یا مدیران صاحب اختیار صنایع وضع می شوند.

برچسب ها :