این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

خواندن آیتم های لیست های External از طریق برنامه نویسی

۸ اسفند ۱۳۹۴ راحله عباسی فشمی
بدون دیدگاه

کد زیر نمونه ای برای دسترسی به آیتم های یک External List در شیرپوینت به نام Zone می باشد.

 

   using (SPSite site = new SPSite("http://YourSiteURL"))
      {  string zoneName = "";
        int zoneId = 0;
        int cityId = 0;
        SPServiceContext context = SPServiceContext.GetContext(site);
        SPServiceContextScope contextScope = new SPServiceContextScope(context);

        using (SPWeb web = site.RootWeb)
        {
          SPList list = web.Lists["Zone"];          
          SPListItemCollection items = list.GetItems();
          foreach (SPListItem item in items)
          {  // return fields value       
            zoneName  = item["Name"].ToString();
            zoneId = (int)item["Id"];
            cityId = (int)item["CityId"];
          }

        }
      }