این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

خواندن فایلهای موجود در یک فولدر یا یک Documen Set با استفاده از Sharepoint SDK

۱۸ اسفند ۱۳۹۴ راحله عباسی فشمی
بدون دیدگاه

در نمونه کد زیر ، یک Document Set با نام MyTargetDS که کانتنت تایپ آن از نوع DocumentSet می باشد ، در یک لایبرری به نام Example جستجو شده و آیتمهای موجود در آن که فایلهایی با کانتنت تایپ “Image” هستند ، خوانده می شوند سپس در لیست itemsInDocumentSets ذخیره می گردند.

*userName = نام کاربری اکانتی قرار است Credentail با آن انجام شود.

*Password = پسوردی اکانتی که قرار است Credentail با آن انجام شود.

YourSiteNameDataContext ss = new YourSiteNameDataContext(newUri("http://YourSiteURL/_vti_bin/ListData.svc"));
string user = "userName";
string pass = "Password";
ss.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(user, pass, "YourDomainName");
List<ServiceReference.ExampleItem> documentSets = ss.Example.Where(t=>t.ContentType=="DocumentSet" && t.Name =="MyTargetDS").ToList(); 
foreach (var x in documentSets)
{
   List<ServiceReference.ExampleItem> itemsInDocumentSets = ss.Example.Where(t => t.ContentType == "Image" && t.Path == x.Path + "/" + x.Name).ToList();
}