این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

Workflow Suspended – with Custom Task Content Type

۱۸ اسفند ۱۳۹۴ راحله عباسی فشمی
بدون دیدگاه

در صورتی که پس از اجرای یک ورک فلو ، وضعیت ورک فلو Suspended شد، و با پیغام خطای :

An unhandled exception occurred during the execution of the workflow instance. Exception details: System.ArgumentException: ContentTypeId at Microsoft.Activities.Hosting.Runtime.Subroutine.SubroutineChild.Execute(CodeActivityContext context) at System.Activities.CodeActivity.InternalExecute(ActivityInstance instance, ActivityExecutor executor, BookmarkManager bookmarkManager) at System.Activities.Runtime.ActivityExecutor.ExecuteActivityWorkItem.ExecuteBody(ActivityExecutor executor, BookmarkManager bookmarkManager, Location resultLocation)

مواجه شدید ، مشکل ناشی از این امر می باشد که Workflow task Content type ی که در قسمت Outcome Options برای تسک مورد نظر در دیزاینر انتخاب نموده اید ، در لیست Tasksسایت کالکشن مربوطه اضافه نشده است. برای رفع خطا تنها کافی است به لیست Tasks  در سایت کالکشن مورد نظر رفته و کانتنت تایپ مورد نظر را به آن لیست اضافه نمایید.