این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

ساخت کانتنت تایپ از نوع Workflow task برای شخصی سازی تسکها در گردش کارهای ۲۰۱۳

۱۸ اسفند ۱۳۹۴ راحله عباسی فشمی
بدون دیدگاه

در صورتی که قصد ایجاد تسکی با فیلدهای دلخواه و استفاده از آن در ورک فلوهای طراحی شده را در شیرپوینت ۲۰۱۳ داشتید ، نیازمند انجام مراحل زیر خواهید بود :

  1. ساخت کانتنت تایپی از نوع (Workflow Task (sharepoint 2013 در سایت کالکشن مربوطه
  2. ساخت فیلدهای مورد نیاز
  3. اضافه کردن فیلدهای ساخته شده به کانتنت تایپ ایجاد شده
  4. اضافه کردن کانتنت تایپ ساخته شده ، به لیست Tasks در سایت کالکشن مربوطه
  5. انتخاب کانتنت تایپ ساخته شده به عنوان Task Content Type برای تسکهای ایجاد شده در دیزاینر در قسمت Outcome Options

مراحل ساخت کانتنت تایپ :

در سایت کالکشن مورد نظر ، به مسیر Site Settings\Site Content Type\Create رفته ، نام کانتنت تایپ را مشخص نموده ، در قسمت 

ایجاد فیلدهای مورد نیاز :

به مسیر Site Settings\Site Columns\Create  رفته ، نام فیلد ، نوع آن و سایر ویژگی های مربوطه  را وارد نموده و فیلد دلخواه را ایجاد نمایید.

پس از ساختن فیلدها ، باید آنها را به کانتنت تایپی که در مرحله ی قبل ساخته اید، اضافه نموده و در مرحله ی آخر به لیست tasks رفته و کانتنت تایپ ساخته شده را به این لیست اضافه کنید.

در شیرپوینت دیزاینر گردش کاری از نوع Workflow 2013 ایجاد کرده ، از قسمت Actions  ، گزینه ی Assign a task  را انتخاب کرده در تنظیمات تسک مربوطه در قسمت Outcome Options ، کانتنت تایپ ساخته شده در مراحل قبل را در قسمت Task Content Type انتخاب نمایید و گردش کار ایجاد شده را در دیزاینر Publish نمایید.