این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

افزودن فیلد Geolocation به لیستها در شیرپوینت ۲۰۱۳

۱۸ اسفند ۱۳۹۴ راحله عباسی فشمی
بدون دیدگاه

geolocation

در صورتی که نیاز به استفاده از Google Map به عنوان یک فیلد در یکی از لیستهای شیرپوینت داشتید ، ایجاد فیلد Geolocation از طریق یکی از روشهای زیر این امکان را برای شما فراهم خواهد کرد:

اضافه کردن فیلد Geolocation به یک لیست از طریق powershell   :

Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell $web = Get-SPWeb "Http://YourSiteURL" $list = $web.Lists["YourListName"] $list.Fields.AddFieldAsXml("",$true,[Microsoft.SharePoint.SPAddFieldOptions]::AddFieldToDefaultView)

 

اضافه کردن فیلد Geolocation از طریق Javascript Client Object Model :

function AddGeolocationFieldSample() { var clientContext = new SP.ClientContext(); var targetList = clientContext.getweb().getlists().getByTitle("YourListName"); fields = targetList.get_fields(); fields.addFieldAsXml( "", true, SP.AddFieldOptions.addToDefaultContentType); clientContext.load(fields); clientContext.executeQueryAsync(Function.createDelegate(this, this.onContextQuerySuccess), Function.createDelegate(this, this.onContextQueryFailure)); }

 

اضافه کردن فیلد Geolocation از طریق NET Client Object Model. :

var webUrl = "http:// YourSiteUrl "; ClientContext ctx = new ClientContext(webUrl); List officeLocationList = ctx.Web.Lists.GetByTitle("YourListName"); officeLocationList.Fields.AddFieldAsXml( "", true, AddFieldOptions.AddToAllContentTypes); officeLocationList.Update(); ctx.ExecuteQuery();

 

اضافه کردن فیلد Geolocation از طریق Server Side Object Model :

SPWeb web = site.RootWeb; SPList list = web.Lists.TryGetList("Scandinavian Microsoft Offices"); if (list != null) { list.Fields.AddFieldAsXml("", true, SPAddFieldOptions.AddFieldToDefaultView); }

پس از ساخت فیلد مورد نظر ، با کلیک کردن روی فیلد پیغام The specified credentials are invalid. You can sign up for a free developer account at http://www.bingmapsportal.com“ را مشاهده می کنید.

در صورتی که هیچ Credentialی  روی Bing Maps ندارید ، می توانید به راحتی با مراجعه به آدرس http://www.bingmapsportal.com ،پس از ساخت یک حساب کاربری و ورود به حساب  کاربری ، به بخش My Account\My Keys رفته ، در قسمت Create Key  ، اطلاعات خواسته شده در قسمت Application Name  و Application URL را وارد نموده در قسمت Key Type گزینه ی Basic  و در قسمت Application Type ، گزینه ی Not-for-profit را انتخاب کرده و دگمه ی Submit  را بفشارید.

create key

key

سپس با استفاده از کامند زیر برای شیرپوینت مشخص نمایید از چه Credentialی برای Bing Maps استفاده خواهید کرد.

انجام تنظیمات Maps Key با استفاده از PowerShell  برای Sharepoint Farm :

Set-SPBingMapsKey -BingKey "FFDDuWzmanbiqeF7Ftke68y4K8vtU1vDYFEWg1J5J4o2x4LEKqJzjDajZ0XQKpFG"

 

*key ایجاد شده برای حساب کاربری خود را در کامند فوق کپی کنید و آن را در Sharepoint Management Shell  اجرا نمایید.

انجام تنظیمات Maps Key با استفاده از PowerShell  برای یک سایت خاص :

Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell $web = Get-SPWeb " YourSiteUrl " $web.AllProperties["BINGMAPSKEY"] = "FFDDuWzmanbiqeF7Ftke68y4K8vtU1vDYFEWg1J5J4o2x4LEKqJzjDajZ0XQKpFG" $web.Update()

انجام تنظیمات Maps Key برای یک سایت خاص با استفاده از JavaScript Client Object Model  :

var ctx = new SP.ClientContext.getcurrent(); var web = ctx.getsite().getrootWeb(); var webProperties = web.getallProperties(); webProperties.setitem("BINGMAPS_KEY", "FFDDuWzmanbiqeF7Ftke68y4K8vtU1vDYFEWg1J5J4o2x4LEKqJzjDajZ0XQKpFG"); web.update(); ctx.load(web); // Shoot'em queries away captain! ctx.executeQueryAsync(function (){ alert("Success"); },function () { alert("Fail.. Doh!"); });

 

انجام تنظیمات Maps Key برای یک سایت خاص با استفاده از net object model. :

var ctx = new ClientContext("http://YourSiteUrl"); var siteCollection = ctx.Site; ctx.Load(siteCollection); var web = siteCollection.RootWeb; ctx.Load(web, w => w.AllProperties); ctx.ExecuteQuery(); var allProperties = web.AllProperties; ctx.Load(allProperties); // Set the Bing Maps Key property web.AllProperties["BINGMAPSKEY"] = "FFDDuWzmanbiqeF7Ftke68y4K8vtU1vDYFEWg1J5J4o2x4LEKqJzjDajZ0XQKpFG"; web.Update(); ctx.Load(web, w => w.AllProperties); ctx.ExecuteQuery();

منبع : https://zimmergren.net/sp-2013-getting-started-with-the-new-geolocation-field-in-sharepoint-2013/