این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

اصول برنامه ریزی

۲۹ خرداد ۱۳۹۵ مهسا بگلری
بدون دیدگاه

برنامه ریزی پروژه مجموعه ای از پیش بینی ها و سیاست گذاری هاست که به اجرای پروژه شکل میدهد؛ و اجرای پروژه اصولاً چیزی نیست جز محقق کردن برنامه پروژه. هدف از برنامه ریزی چیزی نیست جز آمادگی برای هر اتفاقی و همچنین تصمیم گیری در زمان درست. اصولاً برنامه ریزی پروژه یکی از اولین کارهایی است که باید انجام شود.

تا زمانی که اولین نسخه برنامه ها را کامل نکرده باشید نباید اجرای پروژه را شروع کنید ،این یک قانون است. استاندارد PMBOK برنامه ریزی پروژه را به این صورت تعریف میکند که برنامه ریزی پروژه بعد از تکمیل اولین نسخه برنامه ها پایان نمییابد، بلکه تا پایان پروژه ادامه پیدا میکند تا با اصلاح و بهبود دائمی برنامه ها امکان اجرای مناسب را به وجود آورد.

jkhlk

اولین نسخه  برنامه ها همیشه باید کامل باشد، ولی گاهی نمیتواند تفصیلی باشد، در این حالت پروژه را به صورت کلان برنامه ریزی میکنیم و بعد از آن به تدریج آینده نزدیک را به تفضیل برنامه ریزی مجدد و بعد اجرا میکنیم

2

PMBOK شمارا تشویق میکند که پروژه را یکباره به تفصیل برنامه ریزی کنید، مگر اینکه امکان آن وجود نداشته باشد.ولی موارد زیر باید در تمام اصول برنامه ریزی رعایت شوند.

 • حتی اگر قرار نیست پروژه یکباره برنامه ریزی شود ،بازهم باید برنامه کلان آن را در ابتدای کار تهیه کنید.
 • هیچ کاری را نمیتوان اجرا کرد، مگر اینکه پیش از آن به تفصیل برنامه ریزی شده باشد.
 • برنامه ریزی را نباید پس از تکمیل اولین نسخه متوقف کرد و باید همواره با اصلاح و بهبود دائمی آن امکان اجرای مناسب را فراهم کرد.

برنامه زمانبندی مدل شبیه سازی شده پروژه است و باید ماهیتی کاملاً پویا داشته باشد. شبیه سازی پروژه در قالب مدلیکه برنامه زمانبندی نام دارد کارکردهای مهمی دارد که از این قرارند:

 • در هر زمان میتوان وضعیت واقعی پروژه را به درستی ارزیابی کرد و فهمید.
 • میتوان برای آینده برنامه ریزی کرد.
 • میتوان راه حل یافت.

موارد زیر را در برنامه زمانبندی رعایت نمایید:

  هدفمندیبرنامه : باید برای هر داده ای که در برنامه قرار داده میشود دلیلی پذیرفتنی داشت.

تعداد فعالیتها عبارت (هر چه تعدا فعالیت ها بیشتر باشد برنامه حرفه ای تر است) اشتباه است .تعداد فعالیت ها باید متانسب با پروژه و حجم آن باشد.

 

قواعد زمانبندی :

 • قاعده ۱: برنامه مدیریت زمانبندی تهیه و مستند شده باشد
 • قاعده۲: گستره برنامه کامل باشد
 • قاعده۳: از فعالیتهای Level of Effort بااحتیاط استفاده شود
 • قاعده ۴: نام فعالیتها منحصر به فرد باشند
 • قاعده ۵: نام فعالیتها جمله هایی فعل دار باشند
 • قاعده ۶: شبکه منطقی فعالیتها کامل باشد
 • قاعده ۷: فعالیتها معلق نباشند
 • قاعده ۸: اکثر فعالیتها پیشنیاز FS داشته باشند
 • قاعده ۹: از رابطه SF استفاده نشود
 • قاعده ۱۰: Lag فعالیتها زیاد از حد نباشد
 • قاعده ۱۱: تعداد فعالیتهای Lag دار زیاد نباشد
 • قاعده ۱۲: از LEAD بااحتیاط استفاده شود
 • قاعده ۱۳: فعالیتها شناوری منفی نداشته باشند
 • قاعده ۱۴: شناوری فعالیتها از حدی بیشتر نباشد
 • قاعده ۱۵: فعالیتها Split نشوند
 • قاعده ۱۶: تعداد فعالیتهای دارای قید تاریخ زیاد نباشد
 • قاعده ۱۷: فقط مایلستونها مجاز به داشتن قید تاریخ هستند
 • قاعده ۱۸: مدت زمان فعالیتها زیاد نباشد
 • قاعده ۱۹: فقط از یک واحد زمانی استفاده شود