این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

Microsoft Exchange 2013

۲۵ آبان ۱۳۹۴ مهرداد حیدری
بدون دیدگاه

یکی از دلایلی که ممکن است دیتابیس mount نشود این است که دیتابیس در حالت dirty shutdown قرار داشته باشد. برای ریکاور کردن دیتابیس: ۱- ابتدا از طریق کامند زیر از وضعیت دیتابیس مطلع می شویم “eseutil /mh “database path   ۲- در حالتی که وضعیت دیتایس Dirty shutdown باشد نیاز به ریکاور کردن داریم. […]

ادامه