این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

Router SSH

۱۹ تیر ۱۳۹۵ حمید شهبازی
بدون دیدگاه

برای راه اندازی SSH روی Routerها و Switchهای سیسکو دستورات زیر را اجرا می کنیم. ۱-تنظیم Hostname روی Router یا Switch سیسکو Router(Config)#hostname Router1             ۲-تعیین یک Domain Name برای اتصالات SSH Router1(config)#ip domain-name cisco.com ۳-تعیین IP Address برای دسترسی از راه دور به ورتر یا سوئیچ سیسکو Router1(config)#interface vlan 1 Router1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 Router1(config-if)#no […]

ادامه