این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

طراحی Wireframe و معماری سایت

تقسیم بندی محتوایی سایت، ما را به تقسیم بندی صفحات می رساند. در این مرحله نقشه سایت طراحی می شود. نقشه سایت شامل تمامی صفحات اصلی سایت به انضمام ارتباطات این صفحات با یکدیگر و نحوه راه بری کلی سایت است. Wireframe نمایشی جزئی تر از محتوایی است که در هر صفحه باید نمایش داده شود. این طراحی شامل نمایش واقعی المان ها نیست و شمایی کلی از هر کنترل یا ابزار را در صفحه داراست، اما به کارفرما در درک کلیت سایت و ساختار نمایش محتوا بر روی سایت کمک شایانی می کند. هرقدر در این مراحل کار دقیق تر و اصولی تر پیش برود، در مراحل بعدی نیاز به بازتعریف، اصلاح و تغییر کمتر خواهد بود.