این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

تعریف lag و lead

۱۲ تیر ۱۳۹۵ مهسا بگلری
بدون دیدگاه

تعریف lag و lead

در تهیه برنامه زمانبندی لازم هست که علاوه بر تعیین نوع ارتباطات در بین فعالیت ها میزان تاخیر ( lag) و یا همپوشانی یا تعجیل (lead) بین فعالیت های پیش نیاز و پس نیاز مشخص شود

مدت زمان تاخیر مجاز بین دو فعالیت پس نیاز و پیش نیاز را  lag میگویند, lag باعث دیر کرد شروع یا پایان فعالیت پس نیاز میگردد. Lead  بر خلاف  lag میباشد یعنی موجب تسریع در شروع فعالیت پس نیازی میگردد که متداول ترین نوع آن به صورت “مدت زمان تعجیل-FS” نشان داده می شود، مانند FS -4day

برای تعیین lead  ها ما میتوانیم lag منفی بنویسیم که به معنی همان lead  میشود

برای درک بهتر این موضوع به شکل زیر توجه بفرمایید

lag

توصیه: برای وارد کردن روابط از (Predecessors )پیشنیازها استفاده نمایید و از (Successors) برای کنترل روابط کمک بگیرید.

lag (تاخیر)و lead ( همپوشانی) را هم میتوان عدد وارد کرد هم میتوان به صورت درصد وارد کرد .