این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

شناوری

۲۵ مرداد ۱۳۹۵ مهسا بگلری
بدون دیدگاه

شناوری فعالیتها از مهمترین نتایج محاسبات نرم افزارهای برنامه ریزی است. این محاسبات باعث مشخص شدن فعالیتهای بحرانی میشود. همچنین شناوری از مهمترین عاملی است که کیفیت برنامه ریزی شما را نشان میدهد.

نکته: همیشه بعد از کامل شدن برنامه ریزی باید اقدام به کنترل شناوری فعالیتها نمایید. و وجود شناوریهای بزرگ نشاندهنده ضعف زمانبندی آن فعالیت است

شناوری در MS Project با نام Slack شناخته میشود.

شناوری کل ( Total slack )

حداکثر مدتی است که اگر فعالیت به آن اندازه به تأخیر بی افتد، پایان پروژه و سایر پایانهای مهم به تأخیر نمیافتند. سایر پایان های مهم عبارت اند از :

۱- پایان پروژه

۲- پایان فعالیت هایی که پس نیاز ندارند

۳- فرجه ها

۴- قید های تاریخ دار

نکته: شناوری کل طوری محاسبه میشود که تاریخ های مهم ذکرشده در بالا هیچکدام به تأخیر نیافتند

شناوری آزاد

حداکثر مدت زمانی است که فعالیت میتواند به تأخیر بیافتد، درحالیکه پایان پروژه و پایان سایر فعالیت ها به تأخیر نیفتد.

نکته: شناوری آزاد همیشه کوچکتر یا مساوی شناوری کل خواهد بود. همچنین به مرور زمان شناوریها دائماً تغییر میکنند.

free slack

شناوری شروع

اگر شروع فعالیتی حداکثر به اندازه شناوری شروع به تأخیر بی افتد، پایان پروژه تغییر نمیکند. شناوری شروع فقط معطوف به شروع فعالیت است.

شناوری پایان

اگر پایان فعالیتی حداکثر به اندازه شناوری پایان به تأخیر بی افتد، پایان پروژه تغییر نمیکند.شناوری پایان فقط معطوف به پایان فعالیت است.

سه جفت فیلد شروع و پایان در MS project وجود دارد که عبارتند از:

  • Finish-Start
  • Early Finish – Early Start
  • Late Finish – Late Start

 

فیلدهای Finish Slack, Start Slack, Late Finish, Late Start, Early Finish, Early Start همگی برای دستیابی به شناوری کل و شناوری آزاد است و کاربرد مستقیمی ندارند و تمامی این فیلد ها را میتوانید در ستون های پروژه در msp اضافه کرده و مشاهده کنید

Finish Slack = Late Finish – Early Finish
Start Slack = Late Start – Early Start

در نمای گانت چارت هم میتوانید کلیک راست کرد و گزینه show bar style  را انتخاب کنید و گزینه slack را برای نشان دادن شناوری در گانت چارت کلیک کنید علاوه بر این میتوانید گزینه late tasks را هم انتخاب کرده و رنگ گانت چارت فعالیت هایی که تاخیر دارند عوض میشود.

شناوری منفی 

یعنی فعالیت باید زودتر از زمانبندی تکمیل شود تا تاریخ پایان پروژه تغییر نکند .به عبارت دیگر زمانبندی برنامه طوری است که پروژه تأخیر دارد .

شناوری منفی زمانی رخ میدهد که از قیدهای غیر انعطاف پذیر و فرجه ها استفاده کرده باشید.( در ارتباط با قیدها و فرجه ها در پست های بعدی توضیح خواهم داد)

برای برنامه ریزی و دیدن تمامی شناوری های پروژه تان میتوانید فیلد های شناوری را در نمای گانت چارت اضافه کنید و زمان های شناوری را ببینید و برنامه ریزی کنید

برای مفهوم بهتر شناوری به مثال گفته شده توجه کنید :

به شکل زیر توجه کنید، فعالیت B تعیین کننده تاریخ پایان پروژه می باشد و لذا شناوری برابر با صفر دارد. فعالیت A شناوری آغاز برابر با صفر دارد زیرا اگر دیرتر شروع شود فعالیت بعدی یعنی فعالیت B به تاخیر می افتد. از سوی دیگر فعالیت A شناوری پایان بزرگتر از صفر دارد زیرا اگر تا انتهای فعالیت B  به تاخیر بیفتد مشکلی در اتمام پروژه ایجاد نخواهد شد.

start slack