این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

پسورد ریکاوری vCenter

۱۹ تیر ۱۳۹۵ حمید شهبازی
بدون دیدگاه

برای بازیابی کلمه عبور vCenter ابتدا باید به ویندوز سروری که روی آن VMware vCenter Server نصب کرده ایم Login کنیم.

Command Prompt را باز می کنیم و دستورات زیر را اجرا می کنیم.

C:\>cd  “C:\Program Files\VMware\Infrastructure\VMware\CIS\vmdird”

وارد شاخه vmdird می شویم و از ابزار تعریف شده در VMware vCenter با نام vdcadmintool.exe استفاده می کینم.

دستور زیر را اجرا می کنیم.

C:\Program Files\VMware\Infrastructure\VMware\CIS\vmdird > vdcadmintool.exe

در ادامه گزینه ۳ یعنی Reset account password را انتخاب و بعد دستور زیر را اجرا می کنیم.

 ۳

cn=administrator,cn=users,dc=vsphere,dc=local

در ادامه یک کلمه عبور تولید می کند که در اینجا کلمه عبور تولید شده برای ما $V@1fM^Ys6td$^bs!7gN است.

vm03

 

با کاربر Administrator و کلمه عبور تولید شده از طریق vCenter Web Client با شماره پورت ۹۴۴۳ می توانیم Login کنیم.

vm01

 

 

 

 

بعد از وارد شدن می توانیم از طریق گزینه Change Password برای تغییر کلمه عبور اقدام کنیم.

vm02