این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

پسورد ریکاوری سوئیچ سیسکو

۱۹ تیر ۱۳۹۵ حمید شهبازی
بدون دیدگاه

برای ریکاوری کردن کلمه عبور سوئیچ های سیسکو  دستورات زیر را اجرا می کنیم.

ابتدا کلید Mode سوئیچ را برای مدت ۱۰ ثانیه نگه می داریم و بعد دستورات زیر را اجرا می کنیم.

Ci-01

Switch: flash_init

Switch: load_helper

Switch: dir flash:

Ci-02

Switch: rename  flash:config.text   flash:config.old

Switch: boot

Switch> enable

Switch# rename flash:config.old flash:config.text

Switch# copy flash:config.text   system:running-config

Switch# configure terminal

Switch(config)# no enable secret

Switch(config)# no enable password

Switch(config)# enable secret 123456

Switch(config)# exit

Switch# copy running-config startup-config

Switch# reload