این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

فعالیت و مسیر های بحرانی

۲۴ مرداد ۱۳۹۵ مهسا بگلری
بدون دیدگاه

با توجه به صحبت هایی که در ارتباط با شناوری شد حال میتوانیم مبحث فعالیت ها و مسیر های بحرانی را توضیح دهیم

فعالیتهای بحرانی

فعالیتهایی که شناوری کل آنها منفی یا صفر باشد، بحرانی گفته میشود. زیرا کوچکترین تأخیر در آنها باعث تأخیر در پایان پروژه میشود.

فعالیتهای بحرانی را میتوان در مسیر Format | Bar Style | Critical Task فعال کنید.

Critical Path 1

 

تذکر: فعالیتهای بحرانی را باید دائماً بررسی کرد زیرا ممکن است در طی مراحل انجام پروژه فعالیتی از بحران خارج شود و فعالیتهای دیگری جایگزین آن شود .

تذکر: هر چه شناوری کل فعالیتی کمتر باشد، پتانسیل بیشتری برای بحرانی بودن خواهد داشت.

مسیر بحرانی

مسیر بحرانی طولانی ترین مسیر پروژه میباشد و به زنجیره فعالیتهای بحرانی که در زنجیرهای دنبال هم قرار دارند، مسیر بحرانی میگویند. و برابر با زمان کل پروژه میباشد همه فعالیت های مسیر بحرانی دارای شناوری صفر میباشند و هیچ تاخیری تاکید میکنم هیچ تاخیری در مسیر بحرانی جایز نیست اگر تغییری به وجود بیاید زمان کل پروژه تغییر میکند مسیر های بحرانی را که مشخص میکنید به رنگ قرمز در می آید

تغییر شروع هر یک از فعالیت هایی که بر روی مسیر بحرانی قرار دارند باعث می شود که پایان پروژه نیز تغییر کند.

نکته: گزینه File | Option | Advanced | Calculate Multiple Critical Path برای محاسبه مسیرهای بحرانی متعدد است.

b

 

مسیر های بحرانی به صورت زیر نمایش داده میشوند.

Critical Path 2