این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

GRE Tunnel در میکروتیک

۲۴ تیر ۱۳۹۵ حمید شهبازی
بدون دیدگاه

MT-GRE Tunnel

[admin@R1] > interface gre add name=R1toR3 remote-address=100.1.1.2

[admin@R1] > ip address add address=10.1.1.1/24 interface=R1toR3

[admin@R1] > ip route add dst-address=192.168.20.0/24 gateway=10.1.1.2

[admin@R3] > interface gre add name=R3toR1 remote-address=200.1.1.1

[admin@R3] > ip address add address=10.1.1.2/24 interface=R3toR1

[admin@R3] > ip route add dst-address=192.168.10.0/24 gateway=10.1.1.1

برچسب ها :