این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

همگام سازی تسکها در شیرپوینت با microsoft outlook

۱۴ مرداد ۱۳۹۴ راحله عباسی فشمی
بدون دیدگاه

شیرپوینت این امکان را در اختیار کاربران قرار می دهد تا با همگام سازی لیستهای یک سایت با مایکروسافت اوت لوک ، امکان مشاهده ی تسکهای شیرپوینتی خود در اوت لوک را داشته و نیز قادر به ایجاد تسک در اوت لوک و محوّل کردن آنها به کاربران شیرپوینت باشند.

برای اینکه بتوان از این قابلیت در شیرپوینت استفاده نمود نیاز به این دارید که سرویسهای :

  1.  User profile synchronization service
  2.  Work Management service
  3.  Search service

و نیز My Site

در شیرپوینت فعال و در حال اجرا باشد.

ابتدا  Exchange Server Web Services API  از لینک مقابل دانلود کرده و روی سرور شیرپوینت نصب کنید. Microsoft Download Center

برای نصب در پنجره ی Powershell ، دستور زیر را اجرا کنید.
msiexec /i EwsManagedApi.msi addlocal="ExchangeWebServicesApi_Feature,ExchangeWebServicesApi_Gac"
حال جهت برقراری OAuth trust روی سرور Exchange در پنجره ی powershell به مسیر C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Scripts رفته و دستور زیر را اجرا کنید.
.\Configure-EnterprisePartnerApplication.ps1 -ApplicationType Sharepoint -AuthMetadataUrl https://<SP_FQDN>/_layouts/15/metadata/json/1
با اجرای script مورد نظر ، یک اکانت با دسترسی های لازم جهت برقراری trust ساخته می شود. در این مرحله تمامی تنظیمات پیش نیاز انجام شده و کافی است که در سایت شیرپوینتی خود ، به لیست تسکها رفته و در زبانه ی List ،روی گزینه ی Sync to outlook کلیک نمایید.