این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

طراحی نرم افزار

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ سارا کشور دوست
بدون دیدگاه

یک تعریف از طراحی نرم افزار، توصیف نوشتاری از محصول نرم افزاری است. به دلیل اینکه طراح نرم افزار بتواند راهنمای جامعی را در اختیار  گروه توسعه نرم افزار (در زمینه معماری نرم افزار) قرار دهد، این تعریف ارائه شده است. طراحی نرم افزار معمولا به وسیله دیاگرام معماری همراه با نمادهایی برای توضیح بخش های کوچکتر طرح نشان داده می شود. همچنین تعریف باید به صورتی ارائه شود که هماهنگی تیمی بزرگ تحت چشم اندازی واحد در نظر گرفته شود .  تمامی بخش های نرم افزار و چگونگی کارکرد آن ها را نیز شامل شود.

ساخت :

تعریف طراحی نرم افزار معمولا شامل اطلاعات زیر است :

طراحی داده : طراحی داده برای تشریح ساختاردرون نرم افزار استفاده می شود که ویژگی ها و ارتباطات بین داده ها و برگزیده ای از ساختار های داده  توسط آن مشخص می شود.

طراحی معماری:  طراحی معماری از مشخصه های جریان اطلاعات استفاده می کند و آن ها را در ساختار برنامه ترسیم میکند. متد دگرگونی ترسیمات برای نمایش مرزهای مجزا بین اطلاعات وارد شده و خارج شده توسط جدولی به نام جدول جریان داده ها به کار گرفته می شود. جدول جریان داده ها کنترلی را بر ورود اطلاعات ، پردازش های انجام شده بر روی آن ها و در نهایت خروج اطلاعات صحیح انجام می دهد.

طراحی واسط کاربری : واسطهای داخلی و خارجی برنامه توسط طراحی واسط کاربری توصیف می شود. طراحی های داخلی و خارجی واسط های کاربری بر مبنای اطلاعات به دست آمده از مدل تجزیه و تحلیل است.

طراحی رویه ای ( وابسته به طرز عمل) : مفاهیم ساختار یافته برنامه نویسی را  با استفاده از نشانه های گرافیکی ، جدولی ومتنی توصیف میکند.

موسسه مهندسان برق و الکترونیک  ۱۰۱۶

IEEE 1016-2009 به استاندارد موسسه مهندسان برق و الکترونیک گفته می شود که محتوای اطلاعات مورد نیاز و سازماندهی آن ها برای تعریفی از طراحی نرم افزار را شامل می شود.  ویرایش ۲۰۰۹ بازبینی عمده ای در IEEE 1016  بود که آن را از نسخه اولیه به استانداردی کامل رساند. این بازبینی پس از IEEE Std 1471-2000 مدل سازی شد که به عنوان دیدگاهی برای توصیف معماری سیستم های متمرکز نرم افزاری ، توسعه دیدگاه ها، نقطه نظرات ،ارتباط  معماری نرم افزار با اسناد پشتیبانی استفاده می شود.

پیرو مدل ذهنیIEEE 1016 یک تعریف طراحی نرم افزار برای یک یا چند نظریه طراحی،سازماندهی شده است. هر نظریه طراحی از پیمان هایی که بر اساس دیدگاه طراحی خودش نگارش شده است ،  تبعیت می کند.

IEEE 1016 دیدگاه های طراحی زیر را برای استفاده مشخص کرده است :

 • دیدگاه متنی
 • دیدگاه ترکیبی
 • دیدگاه منطقی
 • دیدگاه وابسته
 • دیدگاه اطلاعات
 • دیدگاه طرح های کاربر
 • دیدگاه واسطه ( رابط)
 • دیدگاه ساختار
 • دیدگاه اثر مقابل ( فعل و انفعالات)
 • دیدگاه حالت پویا ( داینامیک)
 • دیدگاه الگوریتمی
 • دیدگاه منبع

لازم به ذکر است که کاربران تنها محدود به استفاده از این دیدگاه ها نیستند و میتوانند دیدگاه مجزا خودشان را نیز تعریف کنند.

برچسب ها :