این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

اسناد تست نرم افزار

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ سارا کشور دوست
بدون دیدگاه

IEEE829-2008 که از آن به عنوان ۸۲۹ استاندارد برای مدارک تست سیستم و نرم افزار یاد می شود،استاندارد موسسه مهندسان برق و الکترونیک است که روش تنظیمات مدارک (برای استفاده در هشت مرحله از تست نرم افزار و تست سیستم تعریف شده است) را معین می کند که هر مرحله به طور بالقوه گونه متفاوتی از مدارک خود را نولید میکنند. این استاندارد فرمت مدارک را معین می کند اما تاکید نمیکند که این مدارک حتما باید تولید شوند و نیز شاخصه های خاصی برای این مدارک تعیین نمی کند.همچنین تعیین الزامی بودن یا نبودن تولید این مدارک و همچنین شاخصه های محتوایی این مدارک خارج از این استاندارد مورد بررسی قرار میگیرد. این مدارک عبارتند از :

برنامه تست ارشد:

هدف از برنامه تست ارشد ، تهیه کردن یک برنامه برای تست کلی و همچنین تولید اسناد مدیریتی تست برای سطوح مختلف تست می باشد.

برنامه تست هر سطح :(Level Tese Plan)

برای تست هرسطح آزمایش، طراحی  محدوده اجرایی ، رویکرد ها ،منابع و برنامه زمان بندی شده باید مشخص شوند. برای سطح مشخص شده خودش از آزمایش نیاز است که توصیف شود. بخش هایی که آزمایش می شود، مشخصه هایی که باید  تست شوند ، وظایف  تست شده ای که باید انجام شوند ،  پرسنل مسئول هر کار و ریسک (ها)ی وابسته به هم نیاز است که شناسایی شوند.

سطح طراحی تست :(Level Test Design)

جزییات موارد تست ، نتایج مورد انتظار و همچنین معیارهای تائید موفقیت آمیز است.

سطح مورد تست:(Level Tesr Case)

مشخص کردن داده های تست برای استفاده در اجرای موارد مشخص شده ، در سطح طراحی تست .

سطح تست رویه ( Level Test Procedure ):

بیان جزئیات کامل اجرای هر مرحله، شامل : پیکربندی ، تمام پیش شرط ها و مراحلی که لازم است تا از آنها پیروی کنیم.

سطح صورت عملیات ( گزارش) آزمایش:

به منظور ارائه یک گزارش زمانی از جزئیات اجرائی مرتبط به تست ها ،به طور مثال ثبت وضعیت هایی از آزمایش هایی که اجرا شده اند،اشخاصی که آن ها را اجرا کردند وبه ترتیبی که تست ها اجرا شده است و اینکه آیا هر تست موفقیت آمیز بوده است یا خیر ،از این گزارش استفاده می شود.

 

test_documentation

 

گزارش غیر متعارف :

برای مستندسازی هر رویدادی که در زمان اجرای تست اتفاق میافتد و لازم است در مورد آن تحقیق شود، از این گزارش استفاده می شود. این گزارش ممکن است یک مشکل ،حادثه حین انجام تست، نقص،مزاحمت ،  مساله،گزارش یا خطای غیر متعارف خوانده شود. این سند عمدا به عنوان گزارش غیر متعارف(به جای گزارش خطا )نام گذاری شده است. دلیل این نام گذاری اختلاف بین نتایج مورد انتظار و نتایج واقعی به دست آمده است و این اتفاق دلایل بسیار بیشتری، نسبت به بروز یک اشکال در سیستم دارد.

تست سطح وضعیت گزارش کار  :

برای خلاصه سازی نتایج از تست موقت انجام شده ، و همچنین به جهت تولید گزارش های ارزیابی و توصیه هایی بنا به نتایج یک تست خاص که به صورت اختیاری نیز می باشد از این گزارش استفاده می شود.

سطح گزارش تست :

برای خلاصه سازی نتایج حاصل از فعالیت های تست شده و برای تهیه گزارش ارزیابی ها و توصیه ها برای سطح آزمایش خاص بر مبنای نتایج ، پس از اتمام اجرای آزمایش به کار میرود.

گزارش ارشد تست:

برای خلاصه سازی نتایج حاصل ازسطوح فعالیت های تست انجام شده و به منظور ارائه ی ارزیابی ها بر اساس این نتایج ، استفاده می شود .

این گزارش ممکن است توسط هر سازمانی که ازMTPاستفاده میکندبه کار گرفته شود.

یک گزارش مدیریتی تهیه شده ، هر اطلاعات مهمی که توسط آزمایش های صورت گرفته پوشش داده نشده است را به ضمیمه ارزیابی هایی از کیفیت تلاش های آزمایش ،کیفیت سیستم نرم افزاری تحت آزمایش و آمار های به دست آمده از گزارشات غیر متعارف را شامل میشود.

گزارش همچنین آنچه که آزمایش شده است و اینکه چه مدت طول کشیده است را به منظور بهبود هر برنامه ریزی آتی آزمایش ثبت میکند. این سند نهایی برای نشان دادن این که آیا سیستم نرم افزار تحت آزمایش برای هدف مناسب هست یا خیر استفاده می شود. بر اساس اینکه مناسب هست یا نه ، میتواند توسط ذی نفعان پروژه بر اساس معیار های تعریف شده مورد پذیرش قرار بگیرد.

برچسب ها :