این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

اتصال به Microsoft Dynamic CRM از طریق Net framework.

۲۹ مرداد ۱۳۹۴ نگین ربیعی
بدون دیدگاه

در این قسمت می خواهیم از طریق Net framework. به Dynamic Microsoft CRM متصل شویم   .

همانطور که در قسمت نیازمندی های اتصال به Microsoft dynamic CRM از طریق Net framework.  گفتیم ، نیاز به(Software Development Kit (SDK داریم که از لینک زیر می توانیم آنرا دانلود کنیم.

   (Microsoft dynamic CRM Software Development Kit (SDK

بعد از دانلود کردن SDK ، دستور زیر را باید در فایل CrmSvcUtil.exe (داخل پوشه ی SDK/bin موجوداست) را اجرا کنیم ، این دستور فایلی  به نام  Xrm.cs تولید می کند که این فایل همان ServiceContext و entity class ما است ، بعد از اجرای کد ، فایل ایجاد شده ، در همان پوشه ای که CrmSvcUtil.exe موجود است ، قرار می گیرد.

CrmSvcUtil.exe
/codeCustomization:"Microsoft.Xrm.Client.CodeGeneration.CodeCustomization, Microsoft.Xrm.Client.CodeGeneration"/out:Xrm.cs /url:http://<myserver>/<myorg>/XRMServices/2011/Organization.svc 
/domain:<mydomain> /username:<myusername> /password:<mypassword> /namespace:Xrm /serviceContextName:XrmServiceContext

  (بایدبه جای تگ ها مقادیر خود را قرار دهیم به عنوان مثال به جای تگ <username>، نام user خود را بنویسیم.)
دقت داشته باشید که فایل  Microsoft.Xrm.Client.CodeGeneration.dll باید در همان مسیری  باشد که CrmSvcUtil.exe است.

۱- وارد محیط visual studio می شویم و پروژه خود را  ایجاد کنیم. همانطور که در قسمت قبل گفته شد نیاز به  NET Framework 4.5.2. داریم ، اگر هنوز آنرا دانلود نکرده اید می توانید به لینک زیرمراجعه کرده و آنرا دانلود کنید

  NET Framework 4.5.2.

۲-حال باید فایلهای dll  زیر را به پروژه خود اضافه کنیم.

 • AntiXSSLibrary.dll
 • Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll
 • Microsoft.Xrm.Client.dll
 • Microsoft.Xrm.Portal.dll
 • Microsoft.Xrm.Portal.Files.dll
 • Microsoft.Xrm.Sdk.dll

 

 این dll ها داخل پوشه SDK/bin موجود است ، برای سهولت می توانیم به جای اضافه کردن آنها بصورت دستی ، NuGet آنرا نصب کنیم .

(با اجرای این کد در زیر در قسمت package Manager Console  می توانیم این NuGet را نصب کنیم .)

 

PM> Install-Package Microsoft.CrmSdk.Extensions

 

۳-علاوه بر dll هایی که در بالا ذکر کردیم نیازمند  اضافه کردن  dll های Net. زیر نیز هستیم  به این صورت که در قسمت Solution Explorer با راست کلیک نمودن reference و انتخاب گزینه add reference و انتخاب dll های زیر می توانیم آنها را به پروژه خود اضافه کنیم

 • System.IdentityModel.dll
 • Microsoft.ServiceBus.dll
 • System.Data.Services.dll
 • System.Data.Services.Client.dll
 • System.Runtime.Serialization.dll

 

۴-در قسمت بعد باید مطمئن شویم که پروژه ما از  NET Framework 4.5.2. استفاده می کند برای حصول اطمینان وارد  قسمت properties موجود در project، tab شده و در قسمت Target framework ،  application را  NET Framework 4.5.2. قرار می دهیم

۵- حال می بایست فایل Xrm.cs  که در ابتدای این آموزش ایجاد کردیم را به پروژه خود اضافه کنیم برای این کار بر روی پروژه در قسمت Solution Explorer راست کلیک کرده add و سپس  Existing Item را کلیک کرده و فایل Xrm.cs  را انتخاب می کنیم و سپس به پروژه اضافه می کنیم.

۶-  باید فایل config پروژه خود را با مقادیر  connection string  خود ویرایش کنیم.

<configuration>
<configSections>
<section name="microsoft.xrm.client" type="Microsoft.Xrm.Client.Configuration.CrmSection, Microsoft.Xrm.Client"/>
</configSections>
<connectionStrings> <add name="Xrm" connectionString="Server=http://crmserver/contoso; Domain=CONTOSO; Username=Administrator;Password=pass@word1"/></connectionStrings>
<microsoft.xrm.client>
<contexts default="Xrm">
<add name="Xrm" type="Xrm.XrmServiceContext, Xrm" connectionStringName="Xrm"/>
</contexts>
</microsoft.xrm.client>
<startup>
<supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5.2"/>
</startup>
</configuration>

۷-در namespace پروژه

using Xrm;

را اضافه می کنیم .

۸- حال با استفاده از کد

 var xrm = new XrmServiceContext("Xrm");

به کلیه  classs و property های Dynamic CRM دسترسی داریم .