این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

استفاده از کلاس Entity برای ایجاد، به روز رسانی و حذف در ۲۰۱۵ Microsoft Dynamic CRM در Net Framework.

۳۱ مرداد ۱۳۹۴ نگین ربیعی
بدون دیدگاه

در Microsoft Dynamics CRM 2015 شما می توانید از کلاس Entity  برای ایجاد ، به روز رسانی و حذف Entity و مقادیر آن استفاده کنید .

هنگام استفاده  از کلاس Entity  ،شما با استفاده از نام logical Name) Entity)و نام  attribute هایlogical attribute name )Entity) ،می توانید یک Entity جدید بسازید ،آنرا به روز رسانی کنید و یا آنرا حذف نمایید . نکته ای که در اینجا باید یاد آوری شود اینست که نام Entity  و attribute ها همگی باید با حروف کوچک باشند.

برای ساخت یک Entity جدید ،  ابتدا شما نیازمند ساخت یک شی از کلاس Entity هستید و باید نام Entity مورد نظر خودرا به آن نسبت دهید . کد زیر یک مـثال برای ایجاد یک  رکورد از نوع account است .

 var xrm = new XrmServiceContext("Xrm");

 Entity account = new Entity("account");
 account["name"] = "accountName";
 xrm.AddObject(account);
 xrm.SaveChanges();

در مثال بالا یک Entity جدید از نوع account ایجاد کرده  و به ستون “name” آن مقدار”accountName” را نسبت دادیم و در انتها آنرا ذخیره کردیم .

برای بروز رسانی یک Entity ،مانند کد زیر عمل می کنیم .

 Entity account = new Entity("account");

 ColumnSet cols = new ColumnSet(new String[] { "name", "telephone1" });

 Account retrievedAccount = (Account)xrm.Retrieve("account", AccountId, cols);

 account["name"] = accountInfo.user.Name;

 account["telephone1"] = accountInfo.user.telephone1;

  xrm.Update(account);

در کد بالا بعد از ساخت یک شی از کلاس Entity و نسبت دادن نام Entity به آن، می بایست نام attribute (ستون) هایی که می خواهیم بروز رسانی شود را تعیین کنیم .برای انجام این امر ،از کلاس ColumnSet که در فضانام  Microsoft.Xrm.Sdk.Query موجود است ، یک نمونه ایجاد کرده و نام ستون ها را به آن نسبت می دهیم .

در ادامه نیاز به account ای داریم که می خواهیم مقادیر آنرا به روز رسانی کنیم و برای بدست آوردن این account با استفاده از متد ()Retrieve  ، با مقدار دهی نام Entity و account، Id موردنظر که از جنس GUID می باشد و هم چنین نام ستون هایی که می خواهیم به روز شود و در آخر با تبدیل cast  به کلاس Entity مورد نظر ( که در اینجا Account است ) ، به account مورد نظر دسترسی پیدا می کنیم ، حال می توانیم به ستون ها مقادیردلخواه را نسبت دهیم .

در انتها با استفاده از متد ()Update مقادیر  تغییر یافته را ثبت می کنیم .

برای حذف یک Entity , با استفاده از متد ()Delete ،با مقدار دهی نام Entity و Entity ،Id مورد نظر قادر به حذف آن Entity خواهیم بود.

xrm.Delete("account", accountId);