این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

SharePoint 2013 Workflow: Token contains invalid signature

۱۴ شهریور ۱۳۹۴ راحله عباسی فشمی
بدون دیدگاه

ممکن است حین اجرای ورک فلوها با Exception زیر مواجه شده باشید.

 

RequestorId: ab0ccadd-86a9-592e-40cb-22e59fbbf08d. Details: System.ApplicationException: HTTP 401 {“x-ms-diagnostics”:[“۳۰۰۰۰۰۶;reason=\”Token contains invalid signature.\”;category=\”invalid_client\””],”SPRequestGuid”:[“b70e7628-6c00-49b5-a06a-db91bcf2c0ec”],”request-id”:[“b70e7628-6c00-49b5-a06a-db91bcf2c0ec”],”X-FRAME-OPTIONS”:[“SAMEORIGIN”],”SPRequestDuration”:[“۱۱۴″],”SPIisLatency”:[“۱″],”Server”:[“Microsoft-IIS\/8.0″],”WWW-Authenticate”:[“Bearer realm=\”۵۴۱۸e74f-0449-4a4c-a1be-ba58377ac362\”,client_id=\”۰۰۰۰۰۰۰۳-۰۰۰۰-۰ff1-ce00-000000000000\”,trusted_issuers=\”۰۰۰۰۰۰۰۵-۰۰۰۰-۰۰۰۰-c000-000000000000@*,00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000@5418e74f-0449-4a4c-a1be-ba58377ac362\””,”NTLM”],”X-Powered-By”:[“ASP.NET”],”MicrosoftSharePointTeamServices”:[“۱۵٫۰٫۰٫۴۵۳۵″],”X-Content-Type-Options”:[“nosniff”],”X-MS-InvokeApp”:[“۱; RequireReadOnly”],”Date”:[“Mon, 13 Jan 2014 22:15:08 GMT”]} at Microsoft.Activities.Hosting.Runtime.Subroutine.SubroutineChild.Execute(CodeActivityContext context) at System.Activities.CodeActivity.InternalExecute(ActivityInstance instance, ActivityExecutor executor, BookmarkManager bookmarkManager) at System.Activities.Runtime.ActivityExecutor.ExecuteActivityWorkItem.ExecuteBody(ActivityExecutor executor, BookmarkManager, Location resultLocation)

 

برای حل مشکل به مسیر Central Administration \ Monitoring \ Review Job Definitions رفته و .Refresh Trusted Security Token Services Metadata feed را run کنید. مشکل حل خواهد شد.