این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

دسترسی به اطلاعات کاربران AD Domain از طریق Sharepoint SDK

۲۳ آبان ۱۳۹۴ راحله عباسی فشمی
بدون دیدگاه

برای ایجاد دسترسی کاربران به شیرپوینت ، در اکتیودایرکتوری گروه هایی را ایجاد کرده و کاربران را با توجه به نیاز به سطوح دسترسی خاص به هر یک از این گروه ها اضافه نمودم. پس از ایجاد گروه ها و اضافه کردن کاربران به هر گروه ، در لیستها و لایبرری های سایت با توجه به نیاز به گروه های ایجاد شده در اکتیو دایرکتوری ، دسترسی با سطح مورد نیاز دادم. برای دریافت گزارش از یکی از لیستهای سایت از طریق برنامه نویسی نیاز به دسترسی به اطلاعات کاربرانی داشتم که روی آن لیست دسترسی دارند. کد زیر نمونه ی ساده ای است که در آن به attributeهای کاربرانی دست پیدا خواهیم کرد که به واسطه ی عضویت در یکی از گروه های اکتیودایرکتوری روی لیست مورد نظر در شیرپوینت دسترسی دارند .

   Using System.DirectoryServices.AccountManagement;
  //------------------------------------------------------------------------------------------   
   // set up domain context
   PrincipalContext ctx = new PrincipalContext(ContextType.Domain);
   // find the group
   GroupPrincipal group = GroupPrincipal.FindByIdentity(ctx, "AD Group Name");

   if (group != null)
   {
     foreach (System.DirectoryServices.AccountManagement.Principal p in group.GetMembers())
     {
       string userdisplayName = p.DisplayName;
       string userName = p.SamAccountName;
     }
   }