این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

ریکاور کردن دیتابیس در حالت Dirty shutdown

۲۵ آبان ۱۳۹۴ مهرداد حیدری
بدون دیدگاه

یکی از دلایلی که ممکن است دیتابیس mount نشود این است که دیتابیس در حالت dirty shutdown قرار داشته باشد.

برای ریکاور کردن دیتابیس:

۱- ابتدا از طریق کامند زیر از وضعیت دیتابیس مطلع می شویم

“eseutil /mh “database path

1

 

۲- در حالتی که وضعیت دیتایس Dirty shutdown باشد نیاز به ریکاور کردن داریم. متدها و روشهای مختلفی برای ریکاور کردن وجود دارد که در بعضی حالتها ممکن است جوابگو نباشد.

در این حالت باید دیتابیس را به درایو دیگری کپی کنید سپس از طریق کامند eseutil دیتابیس را به حالت clean shutdown در آورید و در نهایت به درایو اصلی بازگردانید.