این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

نحوه ی assign کردن تسک با فایل ضمیمه به کاربران شیرپوینت با استفاده از برنامه نویسی

۲۶ آبان ۱۳۹۴ راحله عباسی فشمی
بدون دیدگاه

در نمونه ی کد زیر تسکی حاوی یک فایل ضمیمه به کاربر انتخابی assign می شود.

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.SharePoint;
 
namespace Console
{
 class Program
 {
   static void Main(string[] args)
   {
    using (SPSite site = new SPSite("http://SiteCollectionURL/"))
       {
         using (SPWeb web = site.OpenWeb())
         {
           SPList list = web.Lists.TryGetList("Tasks");
           if (list != null)
           {                
             // get the SharePoint group
             SPUser user1 = web.EnsureUser(@"Domain\userName");
             // Create a new task item
             SPListItem task = list.Items.Add();
             
             // Attach a specific file to the task
             FileStream stream = new FileStream(@"C:\filename", FileMode.Open);
             byte[] byteArray = new byte[stream.Length];
             stream.Read(byteArray, 0, Convert.ToInt32(stream.Length));
             stream.Close();
             task.Attachments.Add(filename, byteArray);                

             // Set taskItem properties
             SPFieldUserValue assignToGroup = new SPFieldUserValue(web, user1.ID, user1.Name);
             task["AssignedTo"] = assignToGroup;
             task["Title"] = "Task Title";
             task["Description"] = "Task Description";
             task.Update();
           }
         }
        }
      }
    }
  }