این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

نیاز به توضیح نیست که نحوه و زمان حضور افراد در سازمان تأثیر مستقیم بر بهره وری سازمان و انجام کار گروهی دارد . قطعاً زمان و نحوه حضور معیار کاملی برای سنجش کارایی شما نیست ولی حضور منظم افراد پیش شرط موفقیت یک سازمان است. همه ما تجربه مشکلات ناخواسته که باعث غیبت یا […]

ادامه

اختلاف در سازمان امری طبیعی است و نباید به عنوان امری غیرطبیعی تلقی گردد. همچنین وجود اختلاف در میان اعضای یک سازمان نشانه وجود بیماری در فرهنگ سازمانی نیست بلکه از نشانه های میل به پویایی یک سازمان است. بااینحال عدم حل اختلاف منجر به عواقب ناخوشایندی مانند کاهش بازدهی سازمان، احساس جدایی، سرخوردگی و […]

ادامه

شرکت دانش بنیان ایرسا پرداز پاسارگاد، با هدف همگام سازی قوانین رفتار سازمانی خود، مبتنی بر به روزترین متدهای جهانی در این زمینه، اقدام به پیاده سازی یک منشور جامع سازمانی متشکل از چند پیوست نموده که طبق آخرین استانداردهای سیستم کسب و کار طراحی و تمامی نیازمندی های لازم برای رشد و ارتقاء یک […]

ادامه