این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

Microsoft Lync Server 2013

۱۵ اسفند ۱۳۹۴ مهرداد حیدری
بدون دیدگاه

مقدمه ارتباطات یکی از نیازهای اساسی بشر است. در هر سده اختراعات و اکتشافاتی که به هر صورتی به برقراری ارتباط سریع و آسانتر کمک می کرده در راس اخبار و در مرکز توجهات قرار داشته است. ارتباط از طریق زبان، اختراع تلفن، و در سالهای اخیر استفاده از شبکه جهانی اینترنت چنان تحولی در […]

ادامه