این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

ساختار شکست

۲ تیر ۱۳۹۵ مهسا بگلری
بدون دیدگاه

ساختار  شکست کار (WBS) مفهومی بسیار مهم در مدیریت پروژه است. ساختار شکست کار (WBS) کاملاً سلیقه ای بوده و دستورالعملی برای آن وجود ندارد. ولی در این حال قوانین و شیوه هایی برای ساختار شکست کار تعبیه شده است که با رعایت و به کارگیری آنها میتوان مطمئن شد که ساختار خوب و قابل قبولی را […]

ادامه